BZZR
 • AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i konsalting NEW CITY COMPANY d.o.o. je rešenjem br. 164-02-00001/2013-01 od 11.04. 2013. godine od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike dobila licencu za pružanje usluge trećim licima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 • NAŠA AGENCIJA SVOJIM PARTNERIMA NUDI SLEDEĆE USLUGE:
 • Izrada Akta o proceni rizika.
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu.
 • Izrada Pravilnika o evidencijama i načini vođenja evidencije
 • Izrada Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
 • Izrada Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova.
 • Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje i njihova primena.
 • Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, merenja i atestiranja.

EDUKACIJE :

 • Stručno osposobljavanje zaposlenih, obuke i seminari.
 • Zaštita životne sredine.
 • Prva pomoć.
 • U skladu sa obavezama firmi iz oblasti prve pomoći i odgovarajućeg minimalnog procenta broja zaposlenih koji moraju biti osposobljeni za organizovanje i pružanje prve pomoći, nudimo:
 • Stručno osposobljavanje radnika za organizovanje i pružanje prve pomoći (uz odgovarajući Program osposobljavanja i odgovarajuće materijale koje dobija svaki polaznik).
 • KAO I OSTALE USLUGE:
 • Konsalting iz oblasti medicine rada u izradi akta o proceni rizika.
 • Mišljenja specijaliste medicine rada.
 • Analiza bolovanja Internacionalni tehnološki i edukacioni centar za kontinuirano unapređivanje.
 • Pružamo Vam i konsultantske usluge iz oblasti medicine rada, prvenstveno u izradi akta o proceni rizika, ali i o svim drugim stručnim pitanjima koja se tiču medicine rada, kao što su preraspoređivnje na novo radno mesto u skladu sa ekpertizom, analiza bolovanja itd.