Novi koncept
  • Novi koncept

Dugogodišnjim radom na domaćem i inostranom, pre svega ruskom i nemačkom tržištu, postigli smo rezultate na koje smo veoma ponosni i uspostavili visoke standarde u poslovanju koje želimo podeliti. Sa tom idejom, krajem 2015. godine gradimo višenamenski centar za potrebe stručnih skupova, seminara, škola, individulanog usavršavanja, edukacije i organizovanje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za profesionalni razvoj pojedinca i organizacije....

Naš glavni cilj je da se pomogne nezaposlenom i zaposlenom pojedincu u privatnom i javnom sektoru da kroz edukacije razvije svoja profesionalna znanja i veštine i na taj način dođe do adekvatnog posla, unapredi svoj radni učinak i uspeh na poslu, a samim tim poboljša konkurentnost i produktivnost organizacije u kojoj radi.

New City je kompanija za koju od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo poslovne
filozofije i dugoročne strategije. Socijalno edukativni centar za kontinuirano unapređivanje „ITECCION“ bavi se razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u svim delatnostima kroz različite metode i forme obuke sa ciljem profesionalnog razvoja.